می‌خواستم زندگی کنم،راهم را بستند

ستایش کردم،گفتند خرافات است

عاشق شدم،گفتند دروغ است

گریستم،گفتند بهانه است

خندیدم،گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید،می‌خواهم پیاده شوم !